درخواست خسارت SLA

درخواست خسارت SLA

 

مشترک گرامی ماهان نت، درصورتی کهفکر می کن ید در ارائه خدمات به شما، توافق نامه سطح خدمات اجرا نشده است، می‌توانید پس از ورود به  پنل کاربری خود در قسمت  «پروفایل» ، دکمه «درخواست خسارت(SLA) » را انتخاب کنید و جهت دریافت جبران خسارت اقدام نمایید.

موافقت نامه زمان کاهش سطح کیفیت شرکت ماهان نت:

خدمات ارائه شده به مشترکین ماهان نت، مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق نامه سطح خدمات یا (SLA) خدمات ارتباطات داده ها می شود.

 

پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات شرکت ماهان نت بر اساس مصوبه شماره ۲جلسه شماره 1۷۷ کمیسیون تنظیم

 

شرح پارامتر میزان تعهد
Availability 98%
مقدار حداکثر مجاز (PLR)بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر( a) 3% داخل شبکه
مقدار حداکثر میزان تاخیر مجاز (   Latency) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر b 60 ms داخلی ماهان نت

۲00 ms خارجی

مقدار پهنای باند تضمین شده (CIR) برابر است با میانگین پهنای باند ارسال و دریافت تقسیم بر ضریب تسهیم-پارامتر c داخلی ماهان نت 90 درصد سرعت

فروخته شده

میانگین زمان بازیابی و تعمیر و برقراری مجدد خدمت (MTTR) 14ساعت

 

از این رو مفاهیم عنوان شده در جدول بالا جهت یکسان سازی تعاریف به شرح زیر تعریف می شوند:

  • شبکه ماهان نت

شبکه ماهان نت کلیه زیرساخت ها، تجهیزات و امکاناتی را شامل میشود که در مالکیت ماهان نت بوده است.

  • شبکه مشترک

شبکه مشترک کلیه تجهیزات، امکانات و زیرساختهای موجود در سمت مشترک را شامل میشود، حتی اگر تمام یا بخشی از این موارد تحت مالکیت، کنترل و مسئولیت مشترک قرار نداشته باشد.

  • دسترس پذیری Availability

احتمال در دسترس بودن شبکه به همراه سرویس ارائه شده است که در آن مشترک بتواند مطابق مشخصات سرویس، بسته های طریق تجهیزات دسترسی با شبکه اینترنت تبادل نماید.

  • مرجع تشخیص

مرجع تشخیص قطعیهای احتمالی بر مبنای ابزار تست سرعت در پنل مشترک می باشد.

  • MTTR (Mean Time To Repair)

متوسط زمانی است که برای تعمیر خرابی مورد نیاز است.

  • بسته های از دست رفته ی(Packet LOSS) IP

بسته های از دست رفته یا گم شده در شبکه که برای محاسبه ی آن معمولا از اختلاف تعداد ارسال و دریافت بسته های شرکت ارتباطات زیر ساخت در شبکه اینترنت ارسال و Gateway استفاده میشود. این پکتهای به Ping و دستور ICMPدریافت میشود.

  • پهنای باند تضمین شده CIR

به حداقل پهنای باند اختصاص یافته به خدمت گیرنده در دوره زمانی اطلاق می شود و از تقسیم میانگین پهنای باند ارسال و دریافت تقسیم بر ضریب تسهیم کانال ارتباطی و یا بر اساس سایر روش های استانداردی که سازمان اعلام خواهد کرد محاسبه می شود.

 

 

مشترک گرامی لطفاً توجه داشته باشید که بر اساس مصوبه ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، محاسبه توافق‌نامه سطح خدمات (SLA)، یک ماه شمسی با فرض هر ماه ۳۰ روز است.