تعرفه سرویس ها و بسته های اینترنت پرسرعت ADSL

در صورتيکه مشترک فعلي ماهان نت مي باشيد،جهت رويت ليست قيمت ها شماره تلفن کامل خود (8 رقم) رادر کادر ذيل وارد نماييد
ويا اگر جهت عضويت جديد تمايل به مشاهده ليست قيمت داريد حداقل 5 شماره اول خود را وارد نماييد

بسته های ویژه

سرویس های قابل ارائه ماهان نت