[bread_crumb]

منشور مشتری

گروه شرکت‌های انتقال داده ماهان، با ارائه خدمات و راه‌کارهای ارتباطی در سطح کشور و با پای‌بندی به اصول اخلاق حرفه‌ای، رسالت خود را جلب رضایت مشتریان می‌داند.
در همین راستا و در جهت پاسداری از حقوق مشتریان، خود را ملزم به رعایت نکات زیر می‌داند:

• در ماهان‌نت مشتری حق دارد انتقاد کند.
• در ماهان‌نت مشتری حق دارد نظرات خود را ابراز نماید.
• در ماهان‌نت مشتری حق دارد انتظار احترام داشته باشد.
• در ماها‌ن‌نت مشتری حق دارد انتظار صداقت داشته باشد.
• در ماهان‌نت مشتری حق دارد از نوع خدمات شرکت مطلع باشد.
• در ماهان‌نت مشتری حق دارد از کیفیت محصول اطلاع کامل داشته باشد.
• در ماهان‌نت مشتری حق دارد اطلاعات لازم در مورد خدمات این شرکت را دریافت کند.
• در ماهان‌نت مشتری حق دارد انتظار اطلاع‌رسانی به‌موقع در رابطه با آخرین تغییرات اعمال شده را داشته باشد.


X