مدارک ثبت نام و پیگیری

طبق تعهد اداره کل مخابرات مراکز تابعه مکلف به آماده سازی خط مشترک ظرف حداکثر ۴ روز کاری میباشد. اما به دلایلی ممکن است تاخیر در تحویل سرویس از طرف مخابرات صورت پذیرد که ماهان نت در این زمینه مسئولیتی ندارد.
روزهای کاری درج شده تقریبی بوده و بدون احتساب روزهای تعطیل میباشد.
جهت جلوگیری از تاخیر در تحویل سرویس مشترک باید هرچه سریعتر نسبت به تکمیل مدارک مربوطه اقدام نماید.

مدارک مورد نیاز عبارتست از:

کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب خط (در صورتی که متقاضی صاحب خط بوده و یا دسترسی به صاحب خط مقدور باشد).
کپی پشت و رو آخرین قبض پرداخت شده تلفن.
کپی اجاره نامه (درصورتی که متقاضی مستاجر باشد).